Linqe

Universiteti i Politeknik i Tiranës  www.upt.al
Universiteti i Prishtinës  www.uni-pr.edu 
Universiteti Shtetëror i Tetovës   www.unite.edu.mk
Shoqata e Gjeodetëve të Shqipërisë   www.shgjsh.com
Shoqata e Gjeodetëve të Kosovës  www.shgjk.org
Oda e Gjeodetëve të Licencuar të Maqedonisë  www.komora-geodeti.mk
Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme të Shqipërisë  www.zrpp.gov.al
Agjencia Kadastrale e Kosovës  www.kca-ks.org  
Agjencia për Kadastër të Pasurive të Paluajtshme të Maqedonisë  www.katastar.gov.mk 
Drejtoria për Pasuri të Paluajtshme të Malit të Zi  www.nekretnine.co.me
International Federation of Surveyors www.fig.net
European Group of Surveyors  www.europeansurveyors.org
Council of European Geodetic Surveyors  www.clge.eu
International Association of Geodesy  www.iag-aig.org 
International Cartographic Association  www.icaci.org
Global Mapping   www.iscgm.org
EuroGeographics  www.eurogeographics.org
INSPIRE  http://inspire.jrc.ec.europa.eu
OGC - Open Geospatial Consortium  www.opengeospatial.org
ISPRS - International Society of Photogrammetry and Remote Sensing   www.isprs.org
EARSeL - European Association of Remote Sensing Laboratories  www.earsel.org 
European Geosciences Union   www.egu.eu
European Federation of National Engineering Associations www.feani.org
European Students Forum  www.aegee.org
Informal Forum of International Student Organizations  http://ifiso.org
Study Portals - The European Study Choise Platform  www.studyportals.eu